Man against nature?

July 20, 2018 Leave a comment

Solnedgang

“Humankind has not woven the web of life. We are but one thread within it. Whatever we do to the web, we do to ourselves. All things are bound together. All things connect.”

– Chief Seattle, Leader of the Suquamish and Duwamish Native American tribes

The intense drought we are witnessing these days are consequences of global climate changes and the lack of effective measures against those.

The outspoken American president, Donald Trump, thinks that global climate changes is a concept developed by China in order to make American products less competitive. This comment creates an image in my head that of a heavily drunk president in a huge gas balloon heading towards the upper atmosphere in full speed, not unlike many other toxic gases released into the atmosphere. In opposition to Trump most indigenous peoples and some of us thinks that all life is connected. A small and exterminated insect may in fact have fatal consequences to an entire ecosystem, and the bees are in the danger zone!

Some Medias, publicities and people use the expression “man against nature” as they make selfies on Mt. Everest, while swimming in the Arctic Ocean or on top of a dead African lion. Nature, however, is usually not impressed over such “achievements” and takes revenge, creating headlines such as “Man frozen at Mt. Everest”, “Man drowned in the Arctic Ocean” or “Man attacked by widow lion while triumphing over dead male lion”.

What is the basis for this worldview? In my view, the Renaissance philosopher René Descartes (1596-1650), the later Immanuel Kant (1727-1804) and others claiming that humankind is more important or valuable than nature (dualism) and that nature is a servant to humankind (anthropocentrism). This worldview has placed man above and against all other living creatures and has led to irresponsible abuse of nature: the dumping of plastic causing the death of many beached whales with their bellies full of plastic bags, the planned deposit of chemical waste in the Førdefjord, and climate change, causing drought even here in Northern Europe.

How would the world have been if Descartes had not achieved success with his dualism? The climate would have acted less as a wild lion and more like a grinding cat, Donald Trump could have been wise as Ghandi, and men (and women) would have enjoyed nature!

The French philosopher Henri Bergson (1859-1941) claimed that life consists of movements and changes, processes and tendencies going into and sustaining each other. His worldview is more in line with that of the Native Americans, quote:

“…The completeness of Life must be respected in order to bring about health on this planet. To understand each other, as the ripples when a stone is tossed into the waters, the Circle starts small and grows … until it fills the whole lake.”

– Dave Chief, Oglala Lakota

The world is changing and so are the attitudes towards nature and the environment. Today many voluntaries are helping nature by cleaning up plastic from beaches, a new mining company wants to exploit the waste instead of dumping it at sea, and scientists and environmentalists are working on new solutions for solving the climate crisis.

Humanity have turned negative situations in the past, and we can do it again! Maybe we also should start swapping our old and useless worldview of dualism and anthropocentrism with a more holistic one, where everything is bound together, thus creating peace and balance again on the planet?

 

André N. Haave

Member of Friends of the Earth in Sogn og Fjordane

Advertisements
Categories: Uncategorized

Gamlebua i Stavang

February 18, 2018 Leave a comment

Bua vart oppført som note- og fiskebu i 1855 av Anders Nielsen Haave frå Naustdal. I 1880-åra starta Anders Nicolaisen Haave butikk her og i 1927 fekk han løyve til å drive postkontor. Postkontoret vart nedlagt 1. mars 1959 medan butikken var i drift fram til det vart bygt ny butikk lenger inne i 1984.

Gamlebutikken

Ludvig Haave

 

Gamlebua i tida framover

13. september 2014 vart foreininga Gamlebua i Stavang oppretta med føremålet å ta vare på bua og å etablere ein attraktiv møtestad i området. Målet er å gjere Gamlebutikken til eit lunt og triveleg kulturmiljø med rom for mange ulike kulturfunksjonar som kafé, museum, fotogalleri, øvings- og konsertlokale, møterom, osv.

Musikarane

Frå Musikkvelden i 2016

 

Dugnadsarbeidet

Mykje har vore gjort på Gamlebua: Først vart bua heva, så vart det bygt nye steinkar under henne og til slutt vart konstruksjonen restaurert og bua fekk heilt nytt tak. No er tida inne for å restaurere bua innvendig: ta ned delar av skorsteinen, rive gamle veggar og tak, legge nytt golv og innreie Gamlebutikken.

Gamlebua i Stavang

Gamlebua

 

Fleire og fleire ser verdien av å få på plass ein ny møteplass på kaia i Stavang. Bua ligg sentralt like ved kyrkja i Stavang.

Når restaureringa er ferdig skal bua nyttast til kafé, galleri, utstillingar, møter, konsertar, dåp, konfirmasjonar, bryllaup og mykje meir!

Aktivitetsdagen 2016 2

Frå Barnas Aktivitetsdag i 2016

 

 

 

Vil du vite meir? Gå inn på nettsida vår på Huset i Bygda eller besøk oss på Facebook

Categories: Gamlebua

Humanisme

February 18, 2018 Leave a comment

Ordet humanisme kjem av human, som tyder menneskeleg. I daglegtalen blir ordet brukt om ein vennleg, snill eller omsorgsfull person. Ein humanist er ein som set mennesket, menneskelivet og menneskeverdet i sentrum. Humanisme er eit samlebegrep på tankar og haldningar frå ulike filosofar, tidsperiodar, religionar og livssyn.

Sokrates

Sokrates

Sokrates blir ofte kalla den første humanist. Han levde på 400-tallet før Kristus i bystaten Aten. Sokrates hadde stor tiltru til mennesket si fornuft og han meinte at sanning, godheit, rettferd og skjønnheit burde styre menneska sine liv. Han stilte provoserande spørsmål til menneska som gjorde at dei byrja å tenkje. Han sa “Aten er som en dorsk hest, og eg er en klegg som skal prøve å vekkje han til live igjen.” Mange ergra seg over Sokrates fordi han gjekk kring i en fillete kjortel og tvang folk til å ta stilling til ulike moralske tema. Han blei stilt for retten, og vart dømt til døden av eit lite flertall. Sokrates ville ikkje anke dommen, fordi han meinte at han hadde handla etter si samvittigheit. Han helte til slutt i seg et giftbeger og døydde…

Humanismen i Renessansen (1350 – 1700)

Ei ny verd der mennesket får ein ny posisjon

  1. Gud gir posisjonen sin til mennesket

I Mellomalderen er mennesket Gud sine barn og blir kun definerte ut frå sine relasjonar til Gud.

  • Ingen individualisme : Religiøs underkasting pålegg mennesket å halde seg i bakgrunnen og å blande seg med flokken.

I Renessansen byrjar ein å stille spørsmål ved religionen og Gud får ein lågare status

  • Individualisme : Enkeltpersonar i sin eigen rett : Ein særeigen og universell karaktér knytt til menneskeslekta.
  • Gud er ikkje den einaste forklaringa på at ein lever.
  1. Humanistisk utdanning og nytenking om kroppen

a) Sjela

I Mellomalderen ser ein på utdanning som noko enkelt : Det er ein mekanisk repetisjon og læring utanåt utan nokon form for refleksjon kring det ein har lært.

I Renessansen får utdanninga ein meir utforskande dimensjon : Elevane får høve til å utvikle sine ibuande eigenskapar. Dei får følgje interessene sine og må tenkje sjølv.

b) Kroppen

I Mellomalderen forakta ein kroppen for det var berre sjela som kunne komme inn i himmelen. Det var totalforbod mot nakenheit i kunsten : I måleria er personane urealistiske. Berre den mystiske makta er gjeldande, makabre representasjonar av skjelett og døde personar, som ynskjer å komme til himmelen.

I Renessansen får kroppen ny verdi og blir sidestilt med sjela.

  • Innan utdanninga opnar ein for at mennesket kan trene og bruke kroppen fysisk.
  • Innan kunsten byrjar ein å måla vakre former og kroppar sine styrkar. Vi kan seie at kunsten og måleria får ein stor oppsving i Renessansen.

Døme :

1) Leonardo da Vinci arbeidde med anatomi – «Den vitruviske mannen» : Mennesket er eit mikrokosmos med like stor verdi som universet.

2) Michelangelo måla det sixtinske kapellet i Vatikanet : Realistiske kroppar med tydlege musklar og ekte hud – «Skapinga av Adam» og «Skapinga av Eva».

Creation of Adam

Skapinga av Adam, Michelangelo

 

Categories: Uncategorized

Gatekunst i småbyen

October 5, 2016 Leave a comment

isfuglen-og-reven

Tysdag 24. mai 2016 kom det eit kunstverk på veggen ved rådhuset i Florø. Kunstnarane heldt på å tagge ein raudrev som prøver å fange ein fugl. Det var duka for undring og spekulasjon!

Kva i all verda er det dei har måla på rådhusveggen i «Byen vår Florø»? Kven er det som har tinga dette biletet? Firdaposten journalist, byen sin eigen tilskipingskomité og andre nyfikne forbipasserande såg ut som dei hadde gått inn Tut Ank Amon sitt urørte gravkammer. Det osa av nysgjerrigheit og stoltheit! Det kjendest som om vi alle var med på noko stort, noko nytt. Endeleg hadde vi eit høve til å føle oss like kule og hippe som folk i Ny York, og det her på rådhusplassen i byen vår Florø! Somme av oss kjende oss kanskje til og med som gamle vener av desse framande kunstnarane.

Neste morgon slo eg fylgje med Firdaposten sin karikaturteiknar til rådhusplassen. Etter ei stund stima vi oss saman fem vaksne mannfolk under byens nye stoltheit. – Er raudreven venstresida som prøver å ete opp ei flyktig høgreside i norsk politikk, spurde eg? Og før eg visste ordet av det var dei andre mennene borte vekk…

Categories: Uncategorized

I byrjinga var Ordet, og Ordet var hjå Gud, og Ordet var Gud.

January 4, 2015 Leave a comment

Om det vestlege verdsbiletet

January 7, 2014 Leave a comment

Det fyrste kjenneteiknet på det vestlege verdsbiletet er at det er svært antroposentrisk, så naturen blir oppfatta som mindre viktig. Som eit resultat av dette har menneska sigra over naturen og dei herskar over den slik dei sjølv ynskjer. Denne menneskesentrerte haldninga har medført uansvarleg utnytting av naturen, og plasserer i tillegg mennesket over og imot andre levande vesen.[1]

Det vestlege verdsbiletet er i tillegg dualistisk og består av det allminnelege og det heilage. Ein reknar med at ei større makt gjorde kaos til orden. Sjølv om todelinga av det vestlege verdsbiletet, anten det er religiøst eller ikkje, varierer, har dei alle eit fellestrekk. Ei verd som blir definert av den fyrste bestanddelen, t.d. kunnskap, er uavhengig av og viktigare enn den andre bestanddelen, t.d. oppfatninga.[2]

 

[1] http://www.lifecommunication.org/2010/03/overviews-of-western-and-eastern.html

[2] http://chn320.wordpress.com/2012/04/11/zoe-vorsino-the-confucian-worldview-reflection

Categories: Daily notes

À propos de la vision occidentale du monde

January 6, 2014 Leave a comment

La première caractéristique de la vision occidentale du monde, c’est qu’elle est très anthropocentrique, c’est-à-dire que la nature est perçue comme moins importante. En conséquence, l’être humain a surmonté la nature er il règne sur elle selon ses voeux. Cette attitude centrée sur l’humain a conduit à l’exploitation irresponsable de la nature et a placé l’humain au-dessus et contre les autres êtres vivants.[1]

La vision du monde occidental est également dualiste et se compose du mondain et du sacré. On suppose qu’une plus grande puissance a créé l’ordre à partir du chaos. Soit religieuse ou non, les visions occidentales du monde ont toutes un trait commun. Un monde qui est défini par le premier composant, par exemple la connaissance, qui n’est pas lié à et domine l’autre composant, par exemple, la perception.[2]

 

Categories: Daily notes
%d bloggers like this: