Gatekunst i småbyen

October 5, 2016 Leave a comment

isfuglen-og-reven

Tysdag 24. mai 2016 kom det eit kunstverk på veggen ved rådhuset i Florø. Kunstnarane heldt på å tagge ein raudrev som prøver å fange ein fugl. Det var duka for undring og spekulasjon!

Kva i all verda er det dei har måla på rådhusveggen i «Byen vår Florø»? Kven er det som har tinga dette biletet? Firdaposten journalist, byen sin eigen tilskipingskomité og andre nyfikne forbipasserande såg ut som dei hadde gått inn Tut Ank Amon sitt urørte gravkammer. Det osa av nysgjerrigheit og stoltheit! Det kjendest som om vi alle var med på noko stort, noko nytt. Endeleg hadde vi eit høve til å føle oss like kule og hippe som folk i Ny York, og det her på rådhusplassen i byen vår Florø! Somme av oss kjende oss kanskje til og med som gamle vener av desse framande kunstnarane.

Neste morgon slo eg fylgje med Firdaposten sin karikaturteiknar til rådhusplassen. Etter ei stund stima vi oss saman fem vaksne mannfolk under byens nye stoltheit. – Er raudreven venstresida som prøver å ete opp ei flyktig høgreside i norsk politikk, spurde eg? Og før eg visste ordet av det var dei andre mennene borte vekk…

Categories: Uncategorized

I byrjinga var Ordet, og Ordet var hjå Gud, og Ordet var Gud.

January 4, 2015 Leave a comment

Om det vestlege verdsbiletet

January 7, 2014 Leave a comment

Den vestlege kultur og sivilisasjon byggjer på ei lang og stolt historie heilt frå antikkens Hellas (900 – 146 f.Kr) med store filosofar som Sokrates, Platon og Aristoteles, til Rennesansen midt på 1300-talet og Opplysningstida på 1700-talet, berre for å nemne nokre viktige epokar.

Det fyrste kjenneteiknet på det vestlege verdsbiletet er at det er svært antroposentrisk, så naturen blir oppfatta som mindre viktig. Som eit resultat av dette har menneska sigra over naturen og dei herskar over den slik dei sjølv ynskjer. Denne menneskesentrerte haldninga har medført uansvarleg utnytting av naturen, og plasserer i tillegg mennesket over og imot andre levande vesen.[1]

Det vestlege verdsbiletet er i tillegg dualistisk og består av det allminnelege og det heilage. Ein reknar med at ei større makt gjorde kaos til orden. Sjølv om todelinga av det vestlege verdsbiletet, anten det er religiøst eller ikkje, varierer, har dei alle eit fellestrekk. Ei verd som blir definert av den fyrste bestanddelen, t.d. kunnskap, er uavhengig av og viktigare enn den andre bestanddelen, t.d. oppfatninga.[2]

 

[1] http://www.lifecommunication.org/2010/03/overviews-of-western-and-eastern.html

[2] http://chn320.wordpress.com/2012/04/11/zoe-vorsino-the-confucian-worldview-reflection

Categories: Daily notes

À propos de la vision occidentale du monde

January 6, 2014 Leave a comment

La première caractéristique de la vision occidentale du monde, c’est qu’elle est très anthropocentrique, c’est-à-dire que la nature est perçue comme moins importante. En conséquence, l’être humain a surmonté la nature er il règne sur elle selon ses voeux. Cette attitude centrée sur l’humain a conduit à l’exploitation irresponsable de la nature et a placé l’humain au-dessus et contre les autres êtres vivants.[1]

La vision du monde occidental est également dualiste et se compose du mondain et du sacré. On suppose qu’une plus grande puissance a créé l’ordre à partir du chaos. Soit religieuse ou non, les visions occidentales du monde ont toutes un trait commun. Un monde qui est défini par le premier composant, par exemple la connaissance, qui n’est pas lié à et domine l’autre composant, par exemple, la perception.[2]

 

Categories: Daily notes

Nelson Mandala

January 4, 2014 Leave a comment

Nelson Mandala

Categories: Daily notes

Kultur og utvikling

April 22, 2013 Leave a comment

Der finst ikkje vitskaplege bevis for ulikskap basert på rase, etnisk opphav og nasjonalitet. Ein grunnleggande verdi i alle demokratiske land er difor respekten for alle kulturar som syner toleranse for andre kulturar. Det er viktig at ulikskap mellom kulturar i eit samfunn ikkje blir oppfatta som noko framandt eller uakseptabelt, men som forsøk på å leve saman med nyttig lærdom for alle.

Dei siste tiåra har kultur og utvikling fått fleire tydingar. Det er særleg to tydingar som har gjort seg gjeldane:

I ei rekkje protestantiske, konfutsianske og nyevangeliske samfunn er ikkje kultur noko verdfullt i seg sjølv, men eit middel for økonomisk framsteg. Her spelar ikkje kultur noka vesentleg rolle. Kultur er noko instrumentelt, som anten bidrar til eller hemmar økonomisk vekst.

I andre samfunn er utvikling ein prosess som aukar fridomen til den enkelte, slik at han eller ho kan nå sine ambisjonar og mål. Her er enkeltmennesket både det viktigaste middelet og det endelege målet for utvikling. Kultur definerer korleis vi forheld oss til naturen, til jorda, og der vi uttrykkjer våre haldningar til andre livsformer, både plante- og dyreriket. Her er ikkje kultur eit middel for materielt framsteg: det er slutten og målet for utviklinga.

Categories: Daily notes

Has time come to learn from Asian philosophy and primitive culture?

June 25, 2012 Leave a comment

In this letter to the editor I will discuss capitalism and its fall in the world today in the light of Asian philosophy and primitive culture.

My intention with this letter is to start a new and interesting debate about the questions I raise here. I hope that there are many who would like to join in the discussion.

Feminine and masculine skills

At a yoga class in the southern Indian city of Pondicherry (Puducherry) I learned about the difference between the feminine and the masculine skills in the world. See also: Yin & Yang. The masculine skills, for example, has to do with doing something, analyzing something, it has to do with the concrete, the logical, etc. The feminine skills, for instance, has to do with being something, it’s all about intuition, the abstract, the creative, etc. The masculine (left brain) and the feminine (right brain) skills forms dichotomies (for example, the logical Vs. the creative, etc.), but that they also complement each other.

I must emphasize that the masculine and the feminine skills are not related to the difference between a man and a woman. Both women and men have feminine skills.

My yoga teacher told me that there is an imbalance in the world today between the feminine and the masculine skills; that is the masculine skills dominate our world today, while ideally there needs to be a balance between the feminine and the masculine skills.

It is therefore important that we try to balance the masculine and the feminine skills in the world. This can be done by including the practice of yoga. Other ways would be to make more use of nature, learn about indigenous culture and intellectual life and to practice this as well.

Feminine and masculine values

In 2008-2009 I wrote a “free-thinking” bachelor’s essay at the University of Bergen  about the values in Norway (the Western world) and in India (the Eastern world), where I compared these values. In this essay I didn’t write about the difference between masculine and feminine values. (This is a concept that I have arrived at later.) The feminine values (e.g. the quality of life, the caring for others, the cooperation for the common good as well as safe working conditions amongst colleagues. Source: http://www.handboka.no/Dok/Pdf/ATB/mobbiarb.pdf) can be compared with “soft” values. I strongly suggest that we highlight these values and balance them with the masculine values (e.g. strength, courage, discipline, honor, determination, persistence and self-control. Source: http://www.bt.no/lokallokal/arnaogosteroy/kommentar/Mannlige-verdier-1804249.html#.T-jaMvXaFXM). In other words, we need to try to curb the dominance of the masculine values in society.

Capitalism in the light of masculine and feminine skills and values

Much suggests that capitalism is wobbling. What we see today with the U.S. and the EU’s economy is the result of capitalism’s devastation in the western world, in terms of the financial crisis and this crisis comes along with climate- and energy crisis.

The interesting thing about capitalism, and this it is important, is that it goes so well together with the dominant masculine skills and values in the world today. Greed, profits, exploitation of nature and man (e.g. slave trade) will only exist as long as the masculine skills dominate the world!

This is why it is so important for us, especially in the western world, to pay heed to the ancient knowledge from the East, not to mention from indigenous peoples around the world. We need to be more humble towards all the knowledge of ancient civilizations such as the Indians, the Chinese and the Aborigines. And we should use this knowledge actively together with knowledge about our own society to shape a future that is liveable for all of us!

Conclusion

The truth is that everything is connected with everything in the universe (Plato, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein). “And the greatest of these is love.” It is love that ties everything together, and love’s “neighbor” is empathy. If you send out a message (from the brain), you will get an answer, most likely what you ask for. You must only remember to ask “hard enough”, ie you must mean it and believe in it. Do not talk about what you do not want. In this case, you must only think you have it in a positive way. An example: If you are sick, you have to think that you are well.

Definitions of terms used:

Masculine values = hard values

Vs.

Feminine values = soft values

Questions:

  • Are soft feminine values more positive than the hard masculine values?
  • Is money an example of a hard masculine value and the Earth (“Earth Mother”) an example of a soft feminine value? Should there have been a balance between the interest in money (hard masculine value) and the interest in the environment? Is this balance the same as the Golden mean?
  • Why does the hard masculine values that are so negative for the climate on the Earth dominate both men, women and the whole world?

Contact

For commentaries please write to André N. Haave, Kloppemyra, 6944 Stavang, leave a comment on: anhaave.wordpress.com, send an  email to stavangois@yahoo.fr, or contact me via Facebook.

Categories: Daily notes
%d bloggers like this: